اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/03/13:

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 26/11/84 : 1 قرایت گزارش هییت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال 82 و 83/2 آقایان محمدجواد ابراهیمی زاهد و رسول ابراهیمی زاهد به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. 3 روزنامه محلی بیداری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 4 برطبق مصوبات هییت مدیره آقایان محسن مهدوی خانوکی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهدی مهدوی خانوکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مهدیه ابراهیمی زاهد به سمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 5 کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی