اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بدینوسیله از کلیه اعضا محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ساعت 14 روز چهارشنبه 9/12/85 در محل ساختمان برق واقع در سعادت آباد بلوار برق شرکت برق منطقه ای تشکیل می گردد حضور بهم رساند. یادآوری می شود: در صورتیکه حضور عضو ی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید، در اینصورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از 2 نفر عضو را بپذیرد. همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضا آقای مسعود اسدزاده معتبر خواهد بود. ضمناً پرسنل اعضای تعاونی، حوزه ستادی و معاونت انتقال نیرو می تواند تقاضای کتبی خود را از تاریخ 15/11/85 لغایت 21/11/85 تحویل دفتر تعاونی واقع در میدان امامت تحویل دهند. بدیهی است پس از پایان مهلت اداری فوق از پذیرش تقاضا معذور خواهیم بود. مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهدبود. دستور جلسه: 1 استماع گزارش هییت مدیره و بازرس / بازرسان 2 رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 84 3 انتخاب و هییت مدیره و بازرسان 4 تعیین خط مشی آتی تعاونی و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه اداره تعاونی با توجه به مشکلات فعلی تعاون مصرف کارکنان (کارگران)برق منطقه ای تهران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/09/27:

از کلیه اعضا محترم دعوت می شود که در جلسه مجمع عمومی عادی که راس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 13/11/84 در محل حسینیه المهدی (عج) واقع در شهرک وحیدیه جوقین بن بست 1 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1 استماع گزارش هییت مدیره و بازرس 2 رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی 1379 صورت وضعیت از 80 تا سال 83 3 انتخاب بازرس و هییت مدیره 4 تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت شرکت تعاونی مصرف محلی نیک اندیشان جوقین (وحیدیه)

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/06/21:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شماره 169 ک- 20/6/84 آقایان علی اصلانی و آقای علی اصغر کمری به سمت اعضای اصلی و آقای امید مدرس نیروی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب و ابقا گردیدند. رییس ثبت رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی