اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 192386

شناسه ملی: 10102343390

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/8/90 شرکت مزبور که در تاریخ 13/9/90 واصل گردید: سید مهدی فصیحی لنگرودی به کد ملی 270918XXXX بسمت بازرس اصلی و جواد فلاحی کپورچان به کد ملی 263981XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/11/89 محمدعلی شیخی به سمت رییس هییت مدیره، ابوالفضل شیخی به سمت نایب رییس هییت مدیره، قدیر پورهاشم فخارلنگرودی به سمت مدیرعامل و حجت اله طوافی اسمعیلی و علی جدی آقاجری و خانم ها متین صباغ خوشکار و حمیده پورهاشم فخارلنگرودی و قصیده پورهاشم فخارلنگرودی و محبوبه اسماعیلی بازارده و فریده مرتضی زاده خامنه و فرنگیس قنواتی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت یکسال تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/3/85 شرکت مزبور که در تاریخ 11/4/85 واصل گردیده : 1 - آقای قدرت اله پور هاشم فخار لنگرودی به سمت بازرس اصلی و آقای پرویز اسکندری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند : 3 - اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرارذیل انتخاب گردیدند : خانم فرنگیس قنواتی وآقایان محمد علی شیخی وابوالفضل شیخی اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی