اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 489159

شناسه ملی: 14005709761

تاریخ ثبت: 1394/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: تهران انتهای اشرفی اصفهانی خیابان سیمون بلوار چهاردیواری خیابان شهید اقبال پور کوچه کوهسار یکم شرقی پلاک 18 طبقه اول واحد 1

کد پستی: 1477773143

تاریخ تاسیس: 1394/12/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

202,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

200,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضا هییت مدیره در این شرکت 5 نفر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری شرکت با امضا رییس هییت مدیره و آقای محمد مهدی میرزایی سرشت هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 951011XXXX71964 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اصغری ش م 004440XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای صمد میرزایی سرشت ش م 387296XXXX بسمت رییس هییت مدیره آقای حبیب میرزایی ش م 386040XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای جمشید صفری ش م 386040XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) آقای محمد مهدی میرزایی سرشت ش م 386048XXXX بسمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری شرکت با امضا رییس هییت مدیره و آقای محمد مهدی میرزایی سرشت هریک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951011XXXX36217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عباس اصغری ش م 004440XXXX بسمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای صمد میرزایی سرشت ش م 387296XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای حبیب میرزایی ش م 386040XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا)و آقای جمشید صفری ش م 386040XXXX بسمت عضو هییت مدیره(خارج از شرکا ). امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری شرکت با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950713XXXX60896 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی دیوانی ش م 006732XXXX با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 202000000 ریال به مبلغ 200000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای صمد میرزایی سرشت ک.م 387296XXXX دارنده مبلغ 198XXXX000 ریال سهم الشرکه و آقای عباس اصغری ک.م 004440XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه. پ 950713XXXX37308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس اصغری ش م 004440XXXX با پرداخت مبلغ 200000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 200000000 ریال به مبلغ 202000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای محمدتقی دیوانی ک.م 006732XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه و آقای صمد میرزایی سرشت ک.م 387296XXXX دارنده مبلغ 198XXXX000 ریال سهم الشرکه و آقای عباس اصغری ک.م 004440XXXX دارنده مبلغ 2000000 ریال سهم الشرکه. پ 950713XXXX30710 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ انتهای اشرفی اصفهانی ـ خیابان سیمون ـ بلوار چهاردیواری ـ خیابان شهید اقبال پور ـ کوچه کوهسار یکم شرقی ـ پلاک 18 ـ طبقه اول ـ واحد 1 کدپستی 147777XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 950205XXXX07226 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود پیش سازان تنش غرب در تاریخ 26/12/1394 به شماره ثبت 489159 به شناسه ملی 140057XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارایه کلیه فعالیت های عمرانی ساختمانی، پیمانکاری، ساخت هر نوع ابنیه فلزی و بتنی، مرمت و بازسازی، نگهداری فضای سبز و محوطه سازی ـ جدول کشی و زه کشی، خاکبرداری و خاکریزی ـ لوله کشی آب و فاضلاب و کلیه تاسیسات راه و ساختمان، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، روشنایی معابر وخیابانها. انجام موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران: انتهای اشرفی اصفهانی خیابان سیمون بلوار چهاردیواری خیابان شهید اقبال پورکوچه کوهسار یکم شرقی پلاک 18 واحد 5 کدپ 147777XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 200000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمدتقی دیوانی به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 006732XXXX دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه و آقای صمد میرزایی سرشت به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 387296XXXX دارنده 198000000 ریال سهم الشرکه و آقای حبیب میرزایی به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) به شماره ملی 386040XXXX و آقای جمشید صفری به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) به شماره ملی 386040XXXX برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 9412XXXX2654261 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی