اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 142

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/11/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/11/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1383/11/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق که در مورخه 24/11/83 تحت شماره 142 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ فوق از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: عملیات ساختمانی ابنیه و تاسیسات و زهکشی و لایروبی که شامل کانال کشی و جمع آوری فاضلاب و انبوه سازی و آپارتمان سازی. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز شرکت: شهرستان صحنه، خیابان مولوی کوچه آذر، پلاک 10 کدپستی 64149 - 67461 . 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000 , 000 , 1 ریال است که مبلغ 000 , 350 ریال آن برابر گواهی شماره 8051860 مورخه 7/11/83 بانک رفاه کارگران شعبه صحنه پرداخت گردید مابقی 65 % سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت و صاحبان حق امضا: آقای فرهاد فرهادی حسین آبادی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای فرامرز آقایی عزیز آبادی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای قربان فرهادی حسین آبادی به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و برات و سفته و همچنین مکاتبات عادی با امضا منفرد آقای فرهاد فرهادی حسین آبادی مدیرعامل و رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت اعتبار دارد. 6 - اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه شرکت می باشد. 7 - بازرسان شرکت: آقای پیمان محمدی پیرسرابی به سمت بازرس اصلی و خانم زهره فرهادی حسین آبادی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان صحنه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی