اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1401

شناسه ملی: 10200071996

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 25 نفر

آدرس: به نشانی جدید استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز محله قراملک کوچه آبراه بلوار صنعت پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 5197733311

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/05/1398 و مجوز شماره 50769 مورخ 11/07/98 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ، بخش مرکزی ، شهر تبریز، محله قراملک ، کوچه (آبراه ) ، بلوار (صنعت) ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 519773XXXX تغییر و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 980917XXXX40533 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/03/1398 و مجوز شماره 30235 مورخ 27/04/98 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای امیرعلی قایمی سرمدی با کد ملی 137288XXXX از سمت مدیرعاملی و عضویت هییت مدیره نسبت به انتخاب ترکیب جدید هییت مدیره اقدام گردید در نتیجه حسینعلی حسینعلیزاده با کد ملی 567923XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و امیرعلی قایمی سرمدی با کد ملی 137288XXXX به سمت رییس هییت مدیره و طالب یوسفی با کد ملی 567924XXXX ) به سمت منشی هییت مدیره و حسن پناهی کرجان به کد ملی 137281XXXX و جعفر آخوندی به کد ملی 137220XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای باقیمانده مدت انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قراردادها و برات و.. پس از تصویب هییت مدیره با امضای: الف) حسینعلی حسینعلیزاده مدیرعامل و ب) امیرعلی قایمی سرمدی با سمت رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبرخواهد بود. و اوراق عادی و مکاتبات با امضای حسینعلی حسینعلیزاده با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش 980517XXXX11389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/10/1397 و مجوز شماره 76855 مورخ 03/10/1397 از مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای علی اصغر اکبری به کد ملی 137913XXXX از سمت مدیرعاملی و عضویت هییت مدیره از شرکت و موافقت اعضا اصلی هییت مدیره با استعفای ایشان، از عضو علی البدل اول (حسن پناهی کرجان به شماره ملی 137281XXXX ) دعوت به عمل آمد تا باقیمانده مدت خدمت خود را به عنوان عضو اصلی هییت مدیره در شرکت ایفای وظیفه نماید و نسبت به انتخاب ترکیب هییت مدیره اقدام گردید در نتیجه آقای حسینعلی حسینعلیزاده (با کد ملی 567923XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیرعلی قایمی سرمدی (با کد ملی 137288XXXX ) به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای طالب یوسفی (با کد ملی 567924XXXX ) به سمت منشی هییت مدیره و آقای حسن پناهی کرجان به شماره ملی 137281XXXX و آقای جعفر آخوندی به کد ملی 137220XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهد آور بانکی و قراردادها و برات و... پس از تصویب هییت مدیره با امضای: الف) آقای امیرعلی قایمی سرمدی مدیرعامل و ب)آقای حسینعلی حسینعلیزاده با سمت رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و اوراق عادی و مکاتبات با امضای آقای امیرعلی قایمی سرمدی با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 971015XXXX74557 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/10:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/06/1397 و مجوز شماره 48927 مورخ 25/06/1397 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسینعلی حسینعلیزاده با کد ملی 567923XXXX به سمت رییس هییت مدیره امیرعلی قایمی سرمدی با کد ملی 137288XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره طالب یوسفی با کد ملی 567924XXXX به سمت منشی هییت مدیره علی اصغر اکبری به کد ملی 137913XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره جعفر آخوندی به کد ملی 137220XXXX به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قراردادها و برات پس از تصویب هییت مدیره با امضای علی اصغر اکبری مدیرعامل و حسینعلی حسینعلیزاده با سمت رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای امیرعلی قایمی سرمدی با سمت نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات با امضای علی اصغر اکبری با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970710XXXX24361 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/05/1397 و مجوز شماره 48927 مورخ 25/06/1397 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه سابق حذف و اساسنامه جدید در 57 ماده و 29 تبصره تصویب گردید. ش 970710XXXX48478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/05/1397 و مجوز شماره 48927 مورخ 25/06/1397 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و بیلان سالهای 93 و 94 و 95 و 96 مورد تصویب شد. علی اصغر اکبری به شماره ملی 137913XXXX حسینعلی حسینعلیزاده به شماره ملی 567923XXXX امیرعلی قایمی سرمدی به شماره ملی 137288XXXX جعفر آخوندی به شماره ملی 137220XXXX طالب یوسفی به شماره ملی 567924XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره حسن پناهی کرجان به شماره ملی 137281XXXX محمد قربانی گلزاری نژاد به شماره ملی 138043XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. بهمن جنت دوست به شماره ملی 137813XXXX به سمت بازرس اصلی میر شاهرخ مهر بد به شماره ملی 138011XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی 97 انتخاب شدند. ش 970710XXXX13297 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/09/1396 ومجوز شماره 83746 ـ 30/10/96 اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان تبریزتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت تعاونی به: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ قوش باشی ـ کوچه حبیب اله زاده ـ بن بست سیدی ـ پلاک ـ 5 ـ طبقه اول ـ و کدپستی: 518485XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961118XXXX38688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/07/1393 و برابرتاییدیه شماره 63688 مورخ 24/08/1393 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر آخوندی به کد ملی 137220XXXX بسمت رییس هییت مدیره و حسینعلی حسینعلی زاده به کد ملی 567923XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و امیرعلی قایمی سرمدی به کد ملی 137288XXXX بسمت منشی هییت مدیره و حسن پناهی کرجان به کد ملی 137281XXXX بسمت عضو هییت مدیره و علی اصغر اکبری به کد ملی 137913XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآوربانکی و قراردادها و برات پس از تصویب هییت مدیره با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره و اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 931015XXXX43747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/10/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/07/1393 و برابرتاییدیه شماره 63688 مورخ 24/08/1393 از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلان و حساب سود و زیان شرکت در سالهای 90 ـ 91 ـ 92 مورد تصویب قرار گرفت. علی اصغر اکبری به کد ملی 137913XXXX و امیر علی قایمی سرمدی به کد ملی 137288XXXX و جعفر آخوندی به کد ملی 137220XXXX و حسینعلی حسینعلی زاده به کد ملی 567923XXXX و حسن پناهی کرجان به کد ملی 137281XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و رسول صراف مارالانیان به کد ملی 155188XXXX به عنوان عضو علی البدل اول هییت مدیره و محمدرضا تقی پور دهلق به کد ملی 137802XXXX به عنوان عضو علی البدل دوم هییت مدیره برای مدت قانونی انتخاب گردیدند و طالب یوسفی به کد ملی 567924XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد قربانی به کد ملی 138043XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب شدند. روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه مهد آزادی به عنوان روزنامه علی البدل تعیین گردید. ش 931015XXXX57916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/29:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخه 21/3/84 و هییت مدیره مورخه 21/3/84 شرکت تعاونی مصرف کارگران موتوژن ثبت شده به شماره 1401 که برابر تاییدیه 3801/50 مورخ 14/4/84 اداره کل تعاون به این اداره ارسال گردیده بیلان سال مالی 83 و سال 79 لغایت 82 تصویب و سرمایه شرکت از مبلغ 491 ، 527 ، 614 ریال به مبلغ 2 ، 121 ، 345 ، 000 ریال افزایش و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین و آقایان علی نصیری و محمد اسماعیل زاده پارام و محمدرضا ابری و علی اصغر اکبری و علی اصغر علیزاده به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان محمد میرزاده و فریدون عباسپور به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقایان اکبر کناردشتی و یوسف بدلی و بهمن ابراهیمی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد جدی فرزانه به سمت بازرس علی البدل برای مدت قانونی انتخاب و سپس آقای علی نصیری به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدرضا ابری نایب رییس هییت مدیره و آقای علی اصغر اکبری به سمت منشی هییت مدیره و آقای محمد اسماعیل زاده پارام به سمت مدیر عامل انتخاب و مقدر گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای محمد اسماعیل زاده پارام مدیر عامل و آقای علی نصیری نایب رییس هییت مدیره و در غیاب علی نصیری با امضای آقای محمدرضا ابری نایب رییس و کلیه اوراق عادی با امضای آقای علی نصیری و محمد اسماعیل زاده پارام مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسیول ثبت شرکتهای تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی