اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 27298

شناسه ملی: 10200354060

تاریخ ثبت: 1388/07/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/07/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/07/21:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جعفری میاندرق به کد ملی 519838XXXX بیت اله جعفری میاندرق به کد ملی 138091XXXX یداله جعفری میاندرق به کد ملی 519970XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند مدینه حق کلان به کد ملی 137214XXXX و سمیرا آقایی چمن زمین به کد ملی 137190209 به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه پیام آذربایجان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 940209XXXX73318 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/02/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جعفری میاندرق به کد ملی 519838XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره بیت اله جعفری میاندرق به کد ملی 138091XXXX به سمت رییس هییت مدیره یداله جعفری میاندرق به کد ملی 519970XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش 940209XXXX89418 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 16/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم سمیرا آقایی چمن زمین به عنوان بازرس اصلی، خانم مدینه حق کلان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار امید آذربایجان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/9/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بیت اله جعفری میاندرق و آقای یداله جعفری میاندرق و آقای مهدی جعفری میاندرق تا تاریخ 16/9/1393/4 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای یداله جعفری میاندرق به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای بیت اله جعفری میاندرق به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی جعفری میاندرق به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی جعفری میاندرق به سمت مدیر عامل 5 امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات قراردادها با امضا مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود در تاریخ 29/9/1391 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/07/28:

شرکت فوق در تاریخ 21/7/1388 تحت شماره 27298 و شناسه ملی 102003XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/7/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار امید آذربایجان آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: 1 - طراحی، اجرا، بهره برداری نگهداری تعمیرات پیمان برای خطوط، انتقال تغذیه، شبکه ها و ایستگاه های تقویت و تقلیل فشار، ایستگاه های اندازه گیری و حفاظت از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و آب و فاضلاب و اسکلت فلزی، حفاری، کانال کشی، لوله گذاری 2 - انجام کلیه کارهای ساختمانی، رنگ آمیزی صنعتی و ساختمانی، سند بلاست عایق کاری 3 - انجام کلیه کارهای تنظیفی و تامین نیروی انسانی ماشین آلات برای شرکت ها و ارگان های دولتی 4 - واردات و صادرات مصالح تاسیس اتی و ساختمانی و سایر لوازم و کالاهای مجاز بازرگانی 5 - اخذ نمایندگی داخلی و خارجی 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: 1 - 3 - استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز، سه راه امین کوچه دکتر نوابی طبقه دوم پاساژ الکترونیک واحد 18 ، تلفن 5530410 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 350 مورخ 11/7/1388 نزد بانک سپه شعبه محققی تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای بیت اله جعفری میاندرق به سمت رییس هییت مدیره 2 - آقای یداله جعفری میاندرق به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - آقای مهدی جعفری میاندرق به سمت عضو هییت مدیره 4 - آقای مهدی جعفری میاندرق به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - خانم سمیرا آقایی چمن زمین به عنوان بازرس اصلی 2 - خانم مدینه حق کلان به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی