اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 292221

شناسه ملی: 10103295321

تاریخ ثبت: 1385/12/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 18 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/12/21

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/12/21:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد : آقای تقی رضایی اصل به شماره ملی 004889XXXX آقای نیما رضایی اصل به شماره ملی 008079XXXX خانم نگار رضایی اصل به شماره ملی 001425XXXX به سمت اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ 990213XXXX57247 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای تقی رضایی اصل به شماره ملی 004889XXXX رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره آقای نیما رضایی اصل به شماره ملی 008079XXXX نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خانم نگار رضایی اصل به شماره ملی 001425XXXX عضو هییت مدیره آقای سهیل مهدیخانی به شماره ملی 008197XXXX مدیر عامل (خارج از اعضا) امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی و یا امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 990213XXXX15731 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/09/1395 و مجوز شماره 192826/40 مورخه 24/2/96 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پایدار فن آور هوشمند البرز با نمایندگی آقای وحید وفایی رهبر به شناسه ملی 140047XXXX3 آقای بهنام غلامی به شماره ملی 008283XXXX خانم روشنک جوادی بشر به شماره ملی 005824XXXX پ 960531XXXX36949 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1395 و مجوز شماره 192826/40 مورخه 24/2/96 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ شرکت پایدار فن آور هوشمند البرز با نمایندگی آقای وحید وفایی رهبر به کد ملی 003924XXXX به شناسه ملی 140047XXXX3 رییس هییت مدیره ـ خانم روشنک جوادی بشر به شماره ملی 005824XXXX نایب رییس هییت مدیره ـ آقای بهنام غلامی به شماره ملی 008283XXXX عضو هییت مدیره ـ آقای محمدرضا یوسف زاده به شماره ملی 068019XXXX مدیر عامل(خارج از اعضا) ـ امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک دو نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960531XXXX90982 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/26:

پیرو آگهی 47210 ت 32/91 مورخ 7/12/91 و مجوز شماره 145664/40 مورخ 16/2/91 معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام می دارد موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت حمل و نقل مسافر در محدوده حریم قانونی شهر تهران پ 930726XXXX62229 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/11/1391 و مجوز شماره 724961/40 مورخ 3/7/93 معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن مزینانی به ش ملی 003176XXXX به بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) و اصغر سمعیانی به ش ملی 003668XXXX بسمت رییس هییت مدیره و علی سمعیانی به ش ملی 001137XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عصمت برخورداری به ش ملی 005166XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد تعهدآور واوراق بهادار ازقبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی به امضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مکاتبات ادرای به امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 930726XXXX92424 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1391 و مجوز شماره 724961/40 مورخ 3/7/93 معاونت وسازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: اصغر سمعیانی به ش ملی 003668XXXX و علی سمعیانی به ش ملی 001137XXXX و عصمت برخورداری به ش ملی 005166XXXX روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. مهدی صفری به ش ملی 007108XXXX بسمت بازرس اصلی و اکبر همایونی به ش ملی 049014XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ 930726XXXX87561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مهدی صفری به شماره ملی 007108XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حیدر شرافتی به شماره ملی 005464XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 20/12/1389 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عصمت برخورداری به شماره ملی 005166XXXX و خانم فاطمه سمعیانی به شماره ملی 007840XXXX و آقای اصغر سمعیانی به شماره ملی 003668XXXX تا تاریخ 20/12/1389 . در تاریخ 21/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عصمت برخورداری به شماره ملی 005166XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم فاطمه سمعیانی به شماره ملی 007840XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای اصغر سمعیانی به شماره ملی 003668XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای اصغر سمعیانی به شماره ملی 003668XXXX به سمت مدیر عامل. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 21/10/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/12/1385 تحت شماره 292221 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: حمل و نقل و جابجایی عمومی مسافر درون شهری توسط تاکسی و یا هر خودروی دیگری که مورد تایید سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران باشد، عقد قرارداد با وزارتخانه ها، ادرات دولتی، شرکتهای خصوصی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران بزرگراه نواب صفوی نبش خ شکوفه شرقی مجتمع تجاری شاهین و 134 آ 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 1000 سهم 000/10 ریالی که تعداد 1000 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1456 مورخ 17/12/1385 نزد بانک اقتصاد نوین شعبه جمهوری پرداخت گردیده است و الباقی مبلغ سهام در تعهد سهامداران می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - 5 - عصمت برخورداری به سمت رییس هییت مدیره. 2 - 5 - فاطمه سمعیانی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 - 5 - اصغر سمعیانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 - 5 - اصغر سمعیانی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 8 - آرام ملازم امام به عنوان بازرس علی البدل 2 - 8 - کیوان جدید فرد به عنوان بازرس اصلی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی