اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1946

شناسه ملی: 14005849519

تاریخ ثبت: 1395/02/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/02/29

کد پستی: 4941747858

آدرس: علی آباد کتول چهارراه قصر نبش خیابان کارخانه پنبه

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

49,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

تاسیس شرکت تعاونی صنعت گستر امیر کبیر گلستان درتاریخ 29/02/1395 به شماره ثبت 1946 به شناسه ملی 140058XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید ادوات وقطعات ماشین های کشاورزی وگلخانه ای وفروش آنها ـ تعمیروسرویس ماشین آلات وادوات کشاورزی وسایر وسایط نقلیه ـ انجام سایر فعالیت های، عملیات، معاملات وسایر اموری که مربوط به وظایف شرکت می باشد. شرکت درمناقصات دولتی وخصوصی و در کلیه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: علی آباد کتول ـ چهارراه قصر ـ نبش خیابان کارخانه پنبه کدپستی 494174XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/49 ریال منقسم به 4900 سهم 10000 ریالی که تعداد 4900 سهم آن بانام می باشد که مبلغ 000/000/49 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ 21/2/95 نزد بانک توسعه تعاون شعبه علی آباد نقدا پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. بهزاد اودک به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 211005XXXX . ارازمحمد اودک به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 497945XXXX . گلناز اودک به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 497008XXXX . مهدی اودک به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره به شماره ملی 497019XXXX . عبدالوهاب اودک به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 497008XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادهاو اسناد رسمی وتعهد آور بانکی ازقبیل چک، سفته، بروات واوراق بهادار باامضای مهدی اودک مدیرعامل وارازمحمد اودک رییس هییت مدیره ومهر تعاونی دارای اعتبار است واوراق عادی ونامه ها باامضای مهدی اودک مدیرعامل همراه با مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: امان بی بی اودک به شماره ملی 497945XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ سارا پقه به شماره ملی 497005XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 950229XXXX82722 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری علی آباد گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی