اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6147

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: به تهران خیابان جیحون کوچه افخمی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/07/08:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/02/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره مورخ 23/1/86 در شرکت راه و ساختمانی سامان گستر همام ( با مسیولیت محدود) به شماره ثبت 6147 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. 1 آقای خیراله قربانی با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. 2 سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ دو میلیون ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 3 محل شرکت از آدرس قبلی به تهران خیابان جیحون کوچه افخمی پلاک 45 منتقل و ماده سه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 4 خانم ندا قربانی و آقای خیراله قربانی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 ت آقای خیراله قربانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم ندا قربانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 امضا کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/07/24:

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 8/7/85 شرکت راه و ساختمانی سامان گستر همام ( با مسیولیت محدود) ثبت شده به شماره 6147 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 خانم ندا قربانی با پرداخت مبلغ 000/950 ریال به صندوق شرکت به شرکت وارد و در ردیف شرکا قرار گرفت. 2 آقای ظهراب قربانی با پرداخت مبلغ 000/50 ریال به صندوق شرکت وارد و در ردیف شرکا قرار گرفت. 3 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/2 ریال افزایش یافت و ماده چهار اساسنامه اصلاح شد. 4 خانم ندا قربانی به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و اقای ظهراب قربانی به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 حق امضا کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا منفرد خانم ندا قربانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی