اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1362

شناسه ملی: 10862039942

تاریخ ثبت: 1389/05/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 4370478979

تاریخ تاسیس: 1389/05/18

آدرس: شهرستان خدابنده ، روستای سهرورد

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/05/18:

6,300,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه تقاضانامه و شرکتنامه شرکت فوق به استناد نامه شماره 498 اداره تعاون شهرستان خدابنده که در تاریخ 18/5/89 تحت شماره 1362 و شناسه ملی 108620XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده است و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: انجام فعالیتهای مربوط به تولید پوشاک مردانه، زنانه، بچگانه، تولید و پخش انواع پوشاک با کسب مجوز از ادارات مربوطه. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان خدابنده، روستای سهرورد کدپستی 437047XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/300/6 ریال منقسم به 21 سهم 000/300 ریالی که مبلغ 000/100/2 ریال آن نقدا پرداخت گردیده و بقیه در تعهد سهامداران است. 5 ـ اولین مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان محمود محمدی به عنوان رییس و ذوقعلی محمدی به عنوان نایب رییس و موسی محمدی به عنوان منشی و ایران بهرامی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و آقای محمود محمدی با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و نایب رییس و در غیاب وی با امضا منشی و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق و نامه های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است. 6 ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانمها حشمت محمدی و مریم محمدی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک شهرستان خدابنده

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی