اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 337

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/11/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/11/18:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه شرکت تعاونی تیرسازان فجر لرستان شماره 4183 که تحت شماره 337 در تاریخ 18/11/85 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفتر تکمیل شده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می گردد. 1 ـ نام شرکت: شرکت تعاونی تیر سازان فجر لرستان شماره 4183 2 ـ موضوع شرکت: تولید تیرچه بلوک و تیر بتونی برق تیرچه زنگیزاک و سیمانی و بلوک دیواری ـ بلوک سقفی و سایر فعالیتهای مرتبط با اهداف تعاونی 3 ـ مرکز اصلی و نشانی کامل شرکت: پلدختر خیابان امام (رض) روبروی ترمینال کوچه سوم 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال. 5 ـ میزان سهم الشرکه یا سهام شرکا در شرکت: هر عضو دارای 5 سهم سیصد هزار ریالی است که جمع کل سهام سی وپنج سهم سیصد هزار ریالی می باشد. 6 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: 1 ـ طاهره بخشیوند مدیرعامل 2 ـ زینب بخشیوند رییس هییت مدیره 3 ـ تیمور عزیزی نایب رییس هییت مدیره مدیران شرکت که برای مدت 3 سالی انتخاب گردیدند و کلیه اسناد رسیمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای خانم طاهره بخشیوند مدیرعامل و خانم زینب بخشیوند رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رییس هییت مدیره امضای آقای تیمور عزیزی نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ بازرسان شرکت: 1 ـ بهزاد رضایی بازرس اصلی 2 ـ حمیدرضایی بازرس علی البدل که برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرپرست ثبت اسناد پلدختر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی