اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 491

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/01/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/01/26:

12,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و تقاضانامه و شرکت نامه فوق الذکر در تاریخ ‏‏26/1/1386 تحت شماره 491 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ ‏امضاء ذیل تکمیل گردیده که جهت اطلاع عموم و درج و انتشار در ‏روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار آگهی میگردد.‏ ‏1 ـ نام شرکت: تعاونی تولید محصولات کشاورزی زردانه ‏شهرستان شوش ‏2 ـ موضوع شرکت: 1ـ تامین و اداره واحد تولیدی در زمینه ‏تولید محصولات کشاورزی وفق توافق اولیه با استفاده از سرمایه و ‏نیروی کار و مهارت و تخصص اعضاء و فروش محصولات تولیدی ـ ‏عرضه خدمات 2 ـ انجام سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع شرکت.‏ ‏3 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 12000000 ریال منقسم به 24 سهم ‏‏500000 ریال که مبلغ 4000000 ریال آن طی گواهی مورخه ‏‏15/1/86 به حسابجاری 3/31 نزد صندوق تعاون شوش واریز و مابقی ‏در تعهد سهامداران شرکت می باشد.‏ ‏4 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان شوش دانیال (ع) روستای ‏اسلام آباد ‏5 ـ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ‏ ‏6 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه ‏ ‏7 ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: کریم ساکی مدیرعامل برای ‏مدت 2 سال و عظیم ساکی رئیس هیئت مدیره و علی ساکی نایب ‏رئیس و کریم ساکی منشی و رحمه سرخه عضو علی البدل هیئت ‏مدیره برای مدت 3 سال تعیین و انتخاب شدند. ‏ ‏8 ـ حق امضاء اوراق مالی و اسناد تعهدآور« چک ـ سفته ‏بروات قراردادها» با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و ‏در غیاب رئیس نایب رئیس و مهر شرکت معتبر می باشد.‏ ‏9 ـ بازرسین عبارتند از: 1 ـ فالح دورمان (بازرس اصلی) 2 ـ ‏فاطمه صالحی (بازرس علی البدل) برای مدت یکسال مالی انتخاب ‏شدند.‏ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوش‏

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی