اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 22386

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: محل قبلی به مشهد بلوار عبدالمطلب عبدالمطلب 39

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/01/21:

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 26/12/85 شرکت فوق آدرس مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به مشهد بلوار عبدالمطلب عبدالمطلب 39 پلاک 14 طبقه سوم واحد سمت چپ تغییر یافت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 25/7/86 شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت آقای سیامک جلیلی و خانم فاطمه کیانی امین به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و آقایان بهروز جانکی زاده و سید احمد برات زاده و خانمها اکرم و اعظم تقوی ماهونی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب جلسه هییت مدیره مورخ 25/7/86 آقای بهروز جانکی زاده به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و خانم اکرم تقوی ماهونی به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی وبانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهرشرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/5/84 شرکت مزبور و مستند به سند صلح شماره 7423 - 8/6/84 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 81 مشهد خانم اکرم تقوی ماهونی تعدادی از سهم الشرکه خود را به آقای سید احمد برات زاده و خانم اعظم تقوی ماهونی واگذار نمود، آخرین میزان سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل است: 1 - بهروز جانکی زاده 000/000/25 ریال 2 - اکرم تقوی ماهونی 000/500/12 ریال 3 - سید احمد برات زاده 000/500/7 ریال 4 - اعظم تقوی ماهونی 000/000/5 ریال و همچنین نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر 63 ماده و 14 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید که براساس آن سرمایه شرکت مبلغ 000/000/50 ریال منقسم به 100 سهم 000/500 ریالی با نام می باشد که تمامی آن پرداخت گردیده است و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/6/84 ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت و خانمها زهرا رسولی و بی بی سادات موسوی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال و آقایان بهروز جانکی زاده و سید احمد برات زاده و خانمها اکرم و اعظم تقوی ماهونی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/6/84 آقای بهروز جانکی زاده به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم اکرم تقوی ماهونی به سمت نایب رییس هییت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی