اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/06/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/06/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شماره 29383 10/12/1385 بدینوسیله یک برگ آگهی شماره 29382 ـ 10/12/85 مربوط به تاسیس شرکت تعاونی پرورش شتر مرغ هما گستران کیانا به پیوست ارسال، دستور فرمایید نسبت به چاپ آن اقدام نموده و دو نسخه از روزنامه مزبور را به این اداره ارسال فرمایند ضمنا هزینه چاپ آگهی توسط شرکت پرداخت خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ملایر خلاصه اساسنامه و شرکت نامه شرکت تعاونی پرورش شتر مرغ هما گستران کیانا که در تاریخ 9/12/85 تحت شماره 1516 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: پرورش شتر مرغ 2 ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان ملایر بخش سامن روستای زاغه انوج 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد منقسم به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی که با نام برابر گواهی مورخه 2/10/85 صندوق تعاون ملایر مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن پرداخت و بقیه در تعهد اعضا می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: آقایان هانی کیانی به عنوان رییس و داود کیانی به عنوان نایب رییس و محسن کیانی به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای محسن کیانی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ و اوراق بهادار با امضا رییس هییت مدیره و در غیاب وی نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان محمد گودرزی به عنوان بازرس اصلی و احمد گودرزی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ملایر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی