اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6455

شناسه ملی: 10680082839

تاریخ ثبت: 1391/11/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: یاسوج ، زیر تل فرعی دوم ، پلاک 29

کد پستی: 7591893871

تاریخ تاسیس: 1391/11/24

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/05:

باستناد نامه شماره 271138 تاریخ 24/11/1391 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد خلاصه اساسنامه و تقاضانامه شرکت مذکور که در تاریخ 1/12/1391 شماره ثبت 6455 در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضا گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد. 1 موضوع شرکت: صنایع دستی 2 مدت تشکیل شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: یاسوج، زیر تل فرعی دوم ، پلاک 29 کدپستی 759189XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال که مبلغ سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال آن نقدا بحسا به شماره 1129994 بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 5 مدیران و دارندگان حق امضا: سیده زینب فاضلی زارع به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و سیده سکینه فاضلی زارع به سمت رییس هییت مدیره و سید مرتضی توفیقیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیده زینب فاضلی زارع به سمت منشی هییت مدیره و سونیا هوشیاری مطلق به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضا سیده سکینه فاضلی زارع (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان با سید مرتضی توفیقیان (نایب رییس هییت مدیره) باتفاق سیده زینب فاضلی زارع ( مدیر عامل ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضا سیده زینب فاضلی زارع ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 فاطمه قاسمی به سمت بازرس اصلی و پروانه قاسمی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 7 اساسنامه شرکت مشتمل بر 52 ماده و 29 تبصره بتصویب کلیه سهامداران رسید. ش 710150XXXX112534XXXX سرپرست ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی