اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4990

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/5/87 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/5/87 تغییرات ذیل انجام شد: 1 ـ به موضوع شرکت اجرای عملیات پیمانکاری ساختمان، راه و ترابری و کاوشهای زمینی اضافه شد و ماده مربوطه دو اساسنامه نیز اصلاح گردید. 2 ـ نوع شرکت از سهامی خاص به مسیولیت محدود تبدیل و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 27 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل شد. 3 ـ آقای کیوان شیری و رییس هییت مدیره و آقای علی شاه محمدی نایب رییس هییت مدیره و آقای امیر نوری مکرم عضو هییت مدیره و مدیرعامل شرکت هر سه عضو اصلی هییت مدیره و خانم کوچه باغی همدان علی البدل هییت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا اسناد و اوراق بهادار در کلیه موارد با آقای امیرنوری مکرم و کیوان شیری مشترکاً با مهر شرکت معتبر میباشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 22/5/85 تغییرات ذیل انجام شد: 1 - آقایان وفا محمدی، افشین کرمی، شهریار عقیلی کرم پور همگی بهای کلیه سهام خود را دریافت و از شرکت خارج شدند. 2 - خانم لیلی کوچه باغی همدان با پرداخت بهای شصت سهم، خانم مریم شاه محمدی با پرداخت بهای شصت سهم، آقای امیر نوری مکرم با پرداخت بهای دویست و چهل سهم به شرکت وارد شدند و آقای کیوان شیری با پرداخت بهای دویست و پانزده سهم سهام خود را به دویست و چهل سهم افزایش داد. 3 - در نتیجه سرمایه شرکت از یک میلیون ریال به شش میلیون ریال افزایش و ماده چهار اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. ماده چهار: سرمایه شرکت مبلغ شش میلیون ریال منقسم به ششصد سهم ده هزار ریال با نام می باشد. 4 - ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت قرایت و تصویب شد. 5 - آقای کیوان شیری، آقای امیر نوری مکرم و خانم لیلی کوچه باغی همدان به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره و خانم مریم شاه محمدی به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - آقای شهریار عقیلی کرم پور به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. 7 - روزنامه کار و کارگر جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب شد. 8 - آقای کیوان شیری به سمت رییس هییت مدیره، آقای امیر نوری مکرم به سمت مدیرعامل و خانم لیلی کوچه باغی همدان به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و حق امضا در کلیه موارد با رییس هییت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی