اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10380520366

تاریخ ثبت: 1388/06/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد چهارراه میدان بار قرنی 3 قطعه چهارم

تاریخ تاسیس: 1388/06/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/06/11:

شرکت فوق در تاریخ 09/06/1388 تحت شماره 36506 و شناسه ملی 103805XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 09/06/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به طراحی و ساخت و تولید و تهیه و توزیع لوازم خانگی و قطعات متعلقه پس از اخذ مجوزهای لازم صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. . 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان خراسان رضوی شهر مشهد چهارراه میدان بار قرنی 3 قطعه چهارم پ 1/7 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 867 مورخ 08/05/1387 نزد بانک سپه شعبه سعدآباد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمد ملی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای داود نگهبان به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای حسن سلطانی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای حسن سلطانی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای هاشم طالبی خاور به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای رضا ممیزی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی