اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1252

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/02/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/02/14

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت فوق برابر مجوز شماره 176/4ـ 10/2/90 اداره تعاون شیروان که در تاریخ 14/2/90 تحت شماره 1252 و شناسه ملی بشماره 109801XXXX8 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره ثبت و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1ـ موضوع شرکت: جمع آوری و تولید شیر و سایر فرآوردههای لبنی آن 2ـ مؤسسین شرکت: عباسعلی عزیز زاده امام قلی، حسنقلی باقریان، فرزانه عزیز زاده امام قلی 3ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان شیروانـ خیابان امام رضا پاساژ نادری غرفه 3 4ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد منقسم به هفت سهم یک میلیون و پانصد هزار ریالی با نام میباشد که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال طی گواهی شماره 122ـ 3901 ـ 7/2/90 بشماره حساب 1/629515/201/3901 نزد بانک توسعه تعاون شیروان واریز شده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام شرکت میباشد. 6ـ مدیران شرکت: عباسعلی عزیز زاده امام قلی، حسنقلی باقریان، فرزانه عزیز زاده امام قلی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و قربانعلی عزیز زاده امام قلی بسمت عضو علیالبدل هیئت مدیره انتخاب که آقای عباسعلی عزیززاده امام قلی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسنقلی باقریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرزانه عزیز زاده امام قلی بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال و نیز عباسعلی عزیز زاده امام قلی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و اوراق تجاری با امضای ثابت عباسعلی عزیز زاده امام قلی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و حسنقلی باقریان (نایب رئیس هیئت مدیره) به همراه مهر شرکت و اوراق و نامههای عادی با امضای عباسعلی عزیز زاده امام قلی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. 7ـ بازرسان شرکت: خانم زهرا براتی بسمت بازرس اصلی و خانم بی بی جمال آذری بسمت بازرس علیالبدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 8ـ روزنامه خراسان جهت درج آگهیها و دعوتنامههای شرکت انتخاب گردید. 9ـ انحلال شرکت مطابق با مفاد اساسنامه شرکت و قانون شرکتهای تعاونی میباشد. 10ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر 52 ماده و 30 تبصره میباشد. رئیس ثبت اسناد و املاک شیروان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی