اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3631

شناسه ملی: 10102377990

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 3313193685

آدرس: شهریار جاده تهران شهریار بعد از سعیدآباد زیر گذر پل بادامک جاده حسن آباد خالصه مجتمع عصر انقلاب

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/02/18:

626,250,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تولید لوازم وتجهیزات پزشکی ودندانپزشکی به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960310XXXX88918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:نشانی مرکز شرکت در واحد ثبتی شهریار به نشانی شهریار ـ شهر باغستان ـ سعید آباد ـ خیابان شهید یداله خلج ـ بلوار بهشتی ـ پلاک 848 ـ طبقه 3 ـ واحد 5 ـ کدپستی 335971XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951223XXXX95976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی آقایی مقدم به شماره ملی 150214XXXX به سمت رییس هییت مدیره، خانم خدیجه زنگنه به شماره ملی 005175XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد فرهودی فرید به شماره ملی 004540XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 931219XXXX95391 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 18/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: محمد فرهودی فرید فرزند بیوک به ش ش 933 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/250/125 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/501 ریال به مبلغ 000/250/626 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. محمد فرهودی فرید به کد ملی 004540XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خدیجه زنگنه به کد ملی 005175XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی آقایی مقدم به کد ملی 150214XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای اعضای هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مرکز اصلی شرکت به شهریار ـ جاده تهران ـ شهریار بعد از سعیدآباد زیر گذر پل بادامک جاده حسن آباد خالصه مجتمع عصر انقلاب کدپستی 331319XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی