اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 54352

شناسه ملی: 14005061505

تاریخ ثبت: 1394/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: سهی سازه سبحان به شماره ثبت 54352 واحد ثبت اصفهان سهامی خاص شناسه ملی 14005061505 به نشانی لنجان شهر فولادشهر سی 4 کوچه فرعی 2 کوچه مینی بوس رانان

کد پستی: 8193116494

تاریخ تاسیس: 1394/04/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 07/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن دوستی دارای به کد ملی 633990XXXX ، منیژه دانشور ایرانی دارای به کد ملی 633951XXXX و مریم محمدی به کد ملی 633998XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ حسین زمانی دورکی به کد ملی 468964XXXX به سمت بازرس اصلی و حاتم پاداش دارای به کد ملی 129163XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه نسل فردا برای آگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ترازنامه و صورت های مالی سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ش 980404XXXX80792 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/04/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ حسن دوستی به شماره ملی 633990XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره، مریم محمدی به شماره ملی 633998XXXX به سمت رییس هییت مدیره و منیژه دانشور ایرانی به شماره 633951XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980404XXXX11859 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/07:

به موجب آگهی تغییرات شماره ی 139630XXXX85008576 مورخ 05/02/1396 و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/1396 مرکز اصلی شرکت سهی سازه سبحان به شماره ثبت 54352 واحد ثبت اصفهان سهامی خاص شناسه ملی 140050XXXX5 به نشانی لنجان شهر فولادشهر سی 4 کوچه فرعی 2 کوچه مینی بوس رانان پلاک 109 طبقه اول انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 3073 به ثبت رسید و جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ش 960607XXXX77844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن دوستی به شماره ملی 633990XXXX و منیژه دانشور ایرانی به شماره ملی 633951XXXX و مریم محمدی به شماره ملی 633998XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال و سعید اکبر پوربه شماره ملی 111081XXXX به سمت بازرس اصلی و عزیز حسین وند به شماره ملی 663937XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960531XXXX74832 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/31:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم محمدی کد ملی 633998XXXX به سمت رییس هییت مدیره و منیژه دانشور ایرانی کد ملی 633951XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و حسن دوستی کد ملی 633990XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره نیز می باشد ش 960531XXXX07915 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی اصفهان به واحد ثبتی لنجان به نشانی شهر فولادشهر ـ سی 4 ـ کوچه فرعی 2 ـ کوچه مینی بوس رانان ـ پلاک 109 ـ طبقه اول تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 960605XXXX53506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/13:

تاسیس شرکت سهامی خاص سهی سازه سبحان درتاریخ 13/04/1394 به شماره ثبت 54352 به شناسه ملی 140050XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: انجام کلیه فعالیت های مربوط به خرید و فروش کالاهای مجاز ـ اخذ تسهیلات ازبانک های دولتی و خصوصی صرفاً جهت تحقق اهداف شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی ـ انجام کلیه ی عملیات ساختمانی ـ راه سازی ـ محوطه سازی ـ طراحی فضای سبز ـ جدول بندی ـ آذین بندی میادین و خیابان ها و اجرای سازه های فلزی ـ بتنی. پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح / مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان ـ خیابان کاوه ـ شهرک ولیعصر ـ انتهای کوچه خسروی سمت راست ـ طبقه دوم ـ کدپستی 819311XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم با نام میباشد که مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 67 مورخ 6/2/1394 نزد بانک ملی شعبه خیابان امیر کبیر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: بهزاد دوستی به سمت نایب رییس هییت مدیره به کد ملی 633978XXXX ، حسن دوستی به سمت مدیرعامل به کد ملی 633990XXXX و مریم محمدی به سمت رییس هییت مدیره به کد ملی 633998XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای حسن دوستی به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای حسن دوستی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مسعود دلیران فیروز مورنانی به شماره ملی 128711XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید دهقانی بیژگردی به شماره ملی 464005XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 940413XXXX86625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی