اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 455964

شناسه ملی: 14004148064

تاریخ ثبت: 1393/03/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/03/28

آدرس: تهران افسریه بین 15 متری دوم و سوم خیابان 10 شهید زالی پلاک 99

کد پستی: 1785854911

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/03/28:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/01:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نسیم حدیدی کد ملی 122994XXXX بسمت رییس هییت مدیره و مهدی آنی کد ملی 122970XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم مهدیه حدیدی کد ملی 122002XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک برات سفته قراردادها وعقود اسلامی واوراق عادی واداری باامضا مدیرعامل ورییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. خانم ناهید ساعدی کد ملی 122926XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای سجاد خدابخش صادق آبادی کد ملی 005966XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ 960701XXXX68352 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/25:

شرکت سهامی خاص فنی مهندسی هیوا ابتکار پویش در تاریخ 28/03/1393 به شماره ثبت 455964 به شناسه ملی 140041XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کلیه امور مربوط به خدمات فنی و مهندسی شامل طراحی محاسبه اجرا مشاوره نظارت و تعمیر و نگهداری کلیه امور مربوط به تاسیسات ساختمان شامل طراحی محاسبه و اجرای لوله کشی گاز آتش نشانی اب فاضلاب خانگی و صنعتی و تهویه مطبوع خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم خدمات مهندسی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی در خارج از کشور و شرکتهای خارجی در داخل کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران افسریه بین 15 متری دوم و سوم خیابان 10 شهید زالی پلاک 99 کدپستی 178585XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی با نام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 46/930162 مورخ 4/3/93 نزد بانک دی شعبه افسریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: 1 ـ نسیم حدیدی به شماره ملی 122994XXXX به سمت رییس هییت مدیره و 2 ـ مهدی آنی به شماره ملی 122970XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل و 3 ـ مهدیه حدیدی به شماره ملی 122002XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم ناهید ساعدی به شماره ملی 122926XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای سجاد خدابخش صادق آبادی به شماره ملی 005966XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 1845304 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی