اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4052

شناسه ملی: 10400016524

تاریخ ثبت: 1390/04/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/04/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/14:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/4/1390 تحت شماره 4052 و شناسه ملی 104000XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/4/1390 ازلحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خراسان شمالی آگهی می شود. 1 ) موضوع شرکت: بسته بندی خشکبار، ادویه جات، دانه های گرانول و مواد غذایی 2 )مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نا محدود 3 )مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان خراسان شمالی ـ شهربجنورد بخش مرکزی ـ روستای اوزون بیجه 4 )سرمایه شرکت: مبلغ 000/500/10 ریال منقسم به هفت سهم 000/500 ریالی که تعداد هفت سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 189/3900 مورخ 31/2/1390 نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بجنورد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 )اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسین منصوری به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محسن یزدانی به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم سحر منصوری به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) 4 ـ 5 ـ خانم کلثوم شجاعی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 5 ـ 5 ـ خانم محسن یزدانی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 )دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای با امضای یک یا دو نفر از اعضای هییت مدیره آقای حسین منصوری رییس هییت مدیره و مدیرعامل به اتفاق آقای محسن یزدانی مدیرعامل و مهر شرکت / اتحادیه معتبر خواهد بود. 7 )اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 )بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم عصمت منصوری به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای عوض محمد یزدانی به عنوان بازرس علی البدل کفیل ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی