اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13849

شناسه ملی: 14006362796

تاریخ ثبت: 1395/08/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/08/29

آدرس: اراک ، شهرک پردیس 1 ، کوچه لاله 9

کد پستی: 3817649308

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/02/18:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/08/29:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال های مالی 95 و 96 و 97 تصویب گردید. ـ 2 حمید قربانی به کد ملی 393216XXXX به عنوان بازرس اصلی و مهدیه کریمی به کد ملی 052077XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش 980228XXXX78162 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 300000000 ریال منقسم به 100 سهم با نام 3000000 ریالی که تماما پرداخت شده و از طریق نقدی تامین گردیده ، افزایش یافته و مبلغ 299000000 ریال بموجب گواهی شماره 2659 مورخ 18/2/1398 بانک صادرات شعبه جهاد پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. / ش 980228XXXX13805 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 1 حمید قربانی به شماره ملی 393216XXXX به سمت بازرس اصلی و مهدیه کریمی به شماره ملی 052077XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. - 2 روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. - 3 علیرضا رحمت آبادی به شماره ملی 007210XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سهراب عباسی به شماره ملی 062008XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آرزو رودبارانی به شماره ملی 052046XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 971212XXXX09694 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع فعالیت شرکت ماده دو اساسنامه موارد زیر الحاق گردید: امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوارکشی، اجرای پیاده روها. امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راه های زیر زمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات)راهداری و عملیات آسفالتی، خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ با اخذ مجوزهای لازم(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). / ش 951128XXXX35709 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ علیرضا رحمت آبادی به کد ملی 007210XXXX به عنوان مدیرعامل وعضو هییت مدیره وسهراب عباسی به کد ملی 062008XXXX به عنوان رییس هییت مدیره وآرزو رودبارانی به کد ملی 052046XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. / ش 951128XXXX48204 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/29:

تاسیس شرکت سهامی خاص گیرا بتن شهباز در تاریخ 29/08/1395 به شماره ثبت 13849 به شناسه ملی 140063XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، احداث کانال و احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی و گود برداری، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سندبلاست، بازسازی ابنیه، تزیینات داخلی و خارجی ساختمانها، تامین نیروی انسانی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور در راستای تحقق موضوع شرکت و همچنین شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:اراک، شهرک پردیس 1 ، کوچه لاله 9 کدپستی 381764XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم بانام 10 . 000 ریالی می باشد که مبلغ 1 . 000 . 000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 62/21/2659 مورخ 25/8/95 نزد بانک صادرات مرکزی شعبه جهاد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سهراب عباسی به شماره ملی 062008XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و ندا عباسی به شماره ملی 051996XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آرزو رودبارانی به شماره ملی 052046XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدیه کریمی به شماره ملی 052077XXXX به عنوان بازرس اصلی و حمید قربانی به شماره ملی 393216XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 950829XXXX87702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی