اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 18624

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای علی کنگری تازه کندی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مسعود مهدیلوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مسعود مهدیلوی به سمت مدیر عامل تا تاریخ 20/9/1390/2 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ 23/9/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی