اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 26239

شناسه ملی: 10200343328

تاریخ ثبت: 1388/03/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/03/02

آدرس: 13 استان آذربایجان شرقی شهر تبریز بلوار استاد شهریار پشت کلانتری 11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/02:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/9/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید در بخش کشاورزی (مانند خوراک ماده دام و طیورو ...) تهیه و توزیع لوازم و مواد مصرفی و دانه و تجهیز صنایع پرورش دام و طیور و بسته بندی محصولات مرتبط ، واردات و صادرات و بازاریابی داخلی و خارجی ـ ترخیص کالاهای شرکتها از گمرکات ، مشارکت درمناقصه ،ها و مزایده ها عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری به نام شرکت ترهین اموال منقول و غیرمنقول شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی در تاریخ 13/9/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت ومورد تایید وامضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 2/3/1388 تحت شماره 26239 و شناسنامه ملی 102003XXXX8 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 4/3/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار عصر آزادی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه توزیع لوازم مواد مصرفی دانه تجهیز صنایع پرورش طیور، بسته بندی محصولات مرغی، واردات صادرات خرید فروش کالاهای مجاز، بازاریابی داخلی خارجی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات، مشارکت در مناقصات و مزایده ها، عقد قراردادها بااشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بنام شرکت، ترهین اموال منقول و غیر منقول شرکت ها نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان آذربایجان شرقی، شهر تبریز بلوار استاد شهریار پشت کلانتری 11 پلاک 17 ، تلفن 6560131 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 946 مورخ 21/2/88 نزد بانک صادرات شعبه فلکه طالقانی تبریز پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای وکیل عباسی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای سید فرج اله نجاتی بناب به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای رضا وحیبی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای رضا وحیبی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات، قراردادها باامضا رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم رقیه نریمانی بناب به عنوان بازرس اصلی 28 خانم ابریشم شجاع لاله بجان به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی