اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 130

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/10/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/10/16

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/02/31:

پیرو آگهی شماره 11283 - 28/10/82 و با استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/84 و 2/2/85 و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول مورخ 28/12/84 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ 2/2/85 که طی نامه شماره 494/410 - 27/2/85 از طریق اداره تعاون شهرستان تالش و رضوانشهر در تاریخ 27/2/85 باین اداره واصل گردید تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است . 1 -آقایان ضرغام زحمتکش و برات پور سعیدی و خانم فایزه قربانی (اعضای هییت مدیره ) و آقای فرداد پورسعیدی و منصور حسن قلی پور (بازرسان) استعفا داده و از شرکت خارج گردیدند و منبعد هیچگونه سمت و سهامی در شرکت مذکور ندارند و با عضو آقایان ایرج نوری- نجم الدین نقشبندی- خسرو ایزدی- شهرام خاصی و خانمها پریسا شهری و فریده ییلاقی موافقت بعمل آمد. 2 -آقایان ایرج نوری دیناچالی و نجم الدین نقشبندی و خسرو ایزدی وسکه به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و خانم فریده ییلاقی چروده به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند و آقای شهرام خاصی و خانم پریسا شهری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . 3 -برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/2/85 آقای ایرج نوری دنیاچالی به سمت رییس هییت مدیره و آقای نجم الدین نقشبندی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خسرو ایزدی به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند و همچنین آقای خسرو ایزدی وسکه به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردید . 4 -کلیه قراردادو اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک- سفته- بروات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس هییت مدیره باتفاق مدیر عامل و منشی هییت مدیره و مهرشرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل و منشی هییت مدیره ومهرشرکت معتبر خواهد بود . رییس ثبت اسناد شهرستان رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 2087/410 مورخه 16/10/82 اداره تعاون شهرستان تالش شرکت تعاونی شایان رضوانشهر در تاریخ 28/10/1382 تحت شماره 130 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: پرورش گاو شیری و بقیه بشرح ماده سه اساسنامه. 2 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال منقسم به بیست و یک سهم پانصد هزار ریالی که سی و پنج و درصد آن بمبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی شماره حساب 4/620 نزد صندوق تعاون شعبه مرکزی تالش واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: رضوانشهر- پونل- رودبارسرای پایین. 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقایان ضرغام زحمتکش به سمت عضو و رییس هییت مدیره و برات پورسعیدی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره و خانم فایزه قربانی به سمت عضو و منشی هییت مدیره برای مدت سه سال و همچنین آقای برات پورسعیدی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای رییس هییت مدیره باتفاق مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها بامضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6 - بازرسان شرکت: آقایان فرداد پورسعیدی و منصور حسن قلی پور به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان رضوانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی