اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 40591

شناسه ملی: 10100859790

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 6/2/90 واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: یک ماده به عنوان ماده 63 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه به اساسنامه الحاق گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/1/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 18/2/90 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به سمت بازرس اصلی و منوچهر بیات به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/89 شرکت مزبورکه در تاریخ 24/12/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ب.آ.اس.اف اسپانولا اس ـ ال به نمایندگی گونتر اشتامر و شرکت ب.آ.اس.اف.اچ.یی به نمایندگی استفان یونگ و شرکت ب.آ.اس.اف.بی جی به نمایندگی یورگن بارویچ. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/89 گونتر اشتامر به سمت رییس هییت مدیره و یورگن بارویچ به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدرضا رییس محمدیان به ش ملی 038150XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تعیین گردیدند. امضا کلیه چکها، سفته ها، بروات و قراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که تعهدی برای شرکت ایجاد نماید با امضا دو نفر از آقایان گونتر اشتامر و محمدرضا رییس محمدیان و فرشاد نذری دوست به ش ملی 004576XXXX همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل در 7 بند بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/4/89 شرکت مزبور که در تاریخ 5/7/89 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ب آ اس اف کانستراکشن کمیکالزگ ام ب ها جان آنتونی هولت گونتر اشتامر. به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/4/89 جورج ریچاردمارشال پرچیس به نمایندگی از شرکت ب آ اس اف کانستراکشن کمیکالزگ ام ب ها به سمت رییس هییت مدیره و گونتر اشتامر به سمت نایب رییس هییت مدیره و فیروز هادوی (خارج از عضا) تا تاریخ 10/10/89 به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا گونتر اشتامر همراه با امضا یکی از محمدرضا رییس محمدیان یا فرشاد نذری دوست همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/3/89 فیروز هادوی تا تاریخ 10/10/89 به سمت مدیر عامل تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/1/89 شرکت مزبور که در تاریخ 9/3/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان بسمت بازرس اصلی و منوچهر بیات بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/12:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 22/9/88 واصل گردید: مسعود دستجانی فراهانی به سمت بازرس اصلی و افشین جدیدی خان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی