اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 364876

شناسه ملی: 10320158976

تاریخ ثبت: 1388/10/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

کد پستی: 1115744313

آدرس: تصفیه تهران خ امیرکبیر ک ناظم الاطباک کتانه ک منصورالحکما بن بست 2 پ 1 واحد 3

تاریخ تاسیس: 1388/10/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/30:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 4/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و کریم بیره پور به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خ امیرکبیر ک ناظم الاطباک کتانه ک منصورالحکما بن بست 2 پ 1 واحد 3 کدپستی 111574XXXX می باشد. درتاریخ 15/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/10/1388 تحت شماره 364876 و شناسه ملی 103201XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و تهیه و توزیع و تولید واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و صنعتی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از کلیه شرکتها و کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و اعطای آن و انعقاد قرارداد و مشارکت و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور و حق العملکاری و ثبت سفارش در خصوص موضوع فعالیت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ امیرکبیر کوچه ناظم الاطبا جنوبی کوچه کتانه کوچه منصور الحکما بن بست دوم پ 1 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای کریم بیره پور به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی