اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1370

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 2/2/86 شرکت ‏مزبور:‏ ـ سرمایه شرکت مندرج در ماده چهار اساسنامه از مبلغ ‏‏000/000/000/5 ریال نقدی به مبلغ 000/000/000/20 ریال نقدی ‏که تماماً از طرف کلیه شرکاء پرداخت و در اختیار هیئتمدیره قرار ‏گرفته است افزایش و اصلاح یافت. ‏ مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم‏

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی