اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 8116

شناسه ملی: 10820078521

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/3/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مولاکرم علیزاده به سمت رییس هییت مدیره و خانم پروانه علی محمدی به سمت عضو هییت مدیره و خانم ندا غفاری (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل . 2 حق امضا به عهده آقای مولاکرم علیزاده به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 27/3/88 ذیل دفتر شرکت و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان واحد ثبتی همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی