اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 90

شناسه ملی: 10530030822

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای عباس رحمانی به شماره ملی 255933XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ آقای حمید رضا جباری به شماره ملی 255905XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ آقای احسان نگهداری به شمارملی 255996XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل (احسان نگهداری)و رییس هییت مدیره (عباس رحمانی)همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات ادارای با امضا مدیرعامل (احسان نگهداری)و رییس هییت مدیره (عباس رحمانی)همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970211XXXX47882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای عباس رحمانی به شماره ملی 255933XXXX8 و آقای حمید رضا جباری به شماره ملی 255905XXXX وآقای احسان نگهداری به شماره ملی 255996XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای محمد حسین میرغیاثی به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام مستوری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه نی ریزان فارس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد ش 970211XXXX28764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نی ریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی