اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 877

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/01/31

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/01/31

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/01/31:

7,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد نامه شماره 2539/ت/ب مورخه 31/1/87 اداره تعاون بناب منظم به کلیه مدارک مربوطه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین مورخ 31/1/87 خلاصهای از اساسنامه و شرکتنامه شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی و مشاورهای مکانیزاسیون کشاورزی و دامپزشکی 4548 بهرویش بناب که تحت شماره 877 در تاریخ 9/2/87 در این واحد ثبتی بثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی میشود. 1ـموضوع شرکت: تولیدی، توزیعی 2ـ مرکز اصلی شرکت: بناب، بلوار مدرسی، سه راهی خشکبار، تلفن: 914320XXXX 3ـ سرمایه شرکت: 7000000 ریال تمام که نقداً طی شماره 34/1104 تاریخ 28/1/87 به صندوق تعاون بناب پرداخت گردیده است. 4ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5ـ مدیران شرکت: باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 31/1/87 آقای مهرداد امیری شاه تپه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر فرید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین نیک فرجام بسمت منشی و خانم بهجت حاجی صمدی اصل بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب و قبول سمت نمودند. و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مهرداد امیری شاه تپه (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان جعفر فرید نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. 6ـ آقای 1ـ ابوالفضل سلیمان سالم 2ـ خانم زهرا فکورنیا بترتیب بازرسان اصلی و علیالبدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب و قبول سمت نمودند. رئیس ثبت بناب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی