اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 590

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/05/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/05/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/05/13:

350,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت خدماتی ساختمانی دنا سازه فلارد (سهامی خاص) که در تاریخ 13/5/82 تحت شماره 590 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/7/82 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور وکثیرالانتشار کیهان و محلی ارمغان آگهی میگردد: 1 - موضوع شرکت: طراحی اجرا و نظارت کلیه پروژه های ساختمانی وابنیه و آپارتمان سازی راه سازی پل جدول بندی تسطیح اراضی صادرات و واردات و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی وکلا هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط میباشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت لزوم با کسب مجوز از ادارات ذیر بط امکان پذیر خواهد بود. 2 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی که مبلغ 350000 ریال آن برابر گواهی 69/171 - 16/1/82 بانک کشاورزی فلارد پرداخت و بقیه در تعهد سهامداران میباشد. 3 -مرکز اصلی شرکت: لردگان فلارد روستای گنج منزل فیروز همتی 4 -مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 -مدیران شرکت : علی همتی به سمت رییس هییت مدیره، کوکب حسین پور به سمت نایب رییس و فیروز همتی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. 7 - بازرسان شرکت: اعظم حسین پور و سالار حسین پور به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت لردگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی