اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 194864

شناسه ملی: 10102367536

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/5/91 علی احمدی به کد ملی 032224XXXX به سمت رییس هییت مدیره و محمداسماعیل احمدی به کد ملی 421939651 به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبداله احمدی به کد ملی 421934XXXX به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً یا منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی