اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 8543

شناسه ملی: 10220126741

تاریخ ثبت: 1385/11/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/11/25

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقایان خلیل طاهری زنگکانی کد ملی 275293XXXX ، حمزه طاهری زنگکانی کد ملی 275293XXXX و خانم خزال محمودیان کد ملی 638954XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره به مدت دوسال انتخاب شدند. 2 ـ آقای عبدالغفور منگول مسکن کد ملی 637974XXXX به عنوان بازرس اصلی و خانم پروا مجرد گندوک ملا کد ملی 275611XXXX به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 961130XXXX88704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی خاص کمند سبز سادات که در تاریخ 25/11/85 تحت شماره 8543 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 26/11/85 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: 1 - انجام کلیه امور کشاورزی از کاشت تا برداشت محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی و مکانیزاسیون آبی و خاکی و تولید کلیه محصولات کشاورزی و دامی و عرضه و توزیع آن در داخل کشور و صادرات آن به خارج از کشور و ایجاد صنایع بسته بندی، ایجاد ایستگاه های جمع آوری شیر، اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار اعم از بارانی و قطره ای، سم پاشی، زهکشی، ایجاد فضای سبز، مرتعداری، آبخیزداری، اجرای طرحهای طوبی و نظایر آن مربوط به موضوع شرکت، همکاری و انتقال دانش فنی مربوطه در راستای سیاست های مملکت و منافع ملی، همکاری با صندوق بیمه محصولات کشاورزی، واردات ماشین آلات و ادوات و دستگاه ها و تجهیزات و مواد مورد نیاز و مرتبط با موضوع شرکت و سایر کالاهای مجاز قانونی و صادرات فرآورده های داخلی و کلیه کالاهای مجاز و ترخیص کالا از کلیه گمرکات و بنادر، اقدام به هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی داخل یا خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت و عقد قراردادهای لازم، شرکت در مناقصات و مزایدات اشخاص حقیقی یا حقوقی به نام شرکت و همچنین شرکت در نمایشگاه های بازرگانی و کشاورزی داخل یا خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین اخذ نمایندگی از شرکتها و اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور، انجام هرگونه فعالیت و خدمات مرتبط با موضوع شرکت با کسب مجوزهای مربوطه 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: ارومیه- خیابان دانشکده- اول خیابان گلشهر 2 - کوچه اول- دست چپ 4 - سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به پانصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که صددرصد آن طی گواهی شماره 1133/85/10801 مورخه 7/11/85 بانک ملت شعبه سه راه دخانیات پرداخت شده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای حمزه طاهری زنگکانی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، خانم خزال محمودیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خلیل طاهری زنگکانی به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور به تنهایی با امضای آقای حمزه طاهری رنگ کانی رییس هییت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 - اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروا مجرد گندوک ملا به سمت بازرس اصلی و آقای آزاد مجرد گندوک ملا به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شده اند. مسیول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی