اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 824

شناسه ملی: 10320238272

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 1555555555

آدرس: آق قلا شهرک صنعتی آق قلا فاز 3 خیابان صنعت 1 خیابان کارگر واحد 15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/25:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/12/10:

100,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/02:

100,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/10/25:

100,500,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین فیروز به شماره ملی 212151XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره خانم مریم فیروز جهان تیغی به شماره ملی 212170XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته ، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وسایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای امیر حسین فیروز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 9702XXXX2317675 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین فیروز به شماره ملی 212151XXXX و خانم مریم فیروز جهان تیغی به شماره ملی 212170XXXX بسمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 970223XXXX83294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه کبری نجف نیا ، فرزند عبدالعزیز ، متولد 10/11/1326 ، صادره از زابل، شماره شناسنامه 258 وشماره ملی 367338XXXX با دریافت 000 , 500 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمت و مسیولیتی در شرکت ندارد. سرمایه شرکت از مبلغ 0000 , 500 , 100 ریال به 000 , 000 , 100 ریال کاهش یافت.در نتیجه ماده مربوط به اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ش 970223XXXX55925 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم فیروز جهان تیغی، فرزند یوسف، متولد 1362/02/16 ، صادره از گرگان، به شماره شناسنامه 675 و کد ملی 212170XXXX ، با پرداخت 000 , 500 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآید..سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 000 , 100 ریال به 000 , 500 , 100 ریال افزایش یافت.در نتیجه ماده مربوط در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 970205XXXX88150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم حمیده مشهدی، فرزند علیرضا، متولد 30/6/1365 ،صادره ازمینودشت شماره شناسنامه 2833 وشماره ملی 488984XXXX با دریافت 000 , 500 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمت و مسیولیتی در شرکت ندارد. سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 500 , 100 ریال به 000 , 000 100 ریال کاهش یافت. ودر نتیجه ماده مربوط به اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ش 951118XXXX13233 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه کبری نجف نیا، فرزند عبدالعزیز،متولد 10/11/1326 صادره از زابل و کد ملی 367338XXXX ، با پرداخت 000 , 500 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآید. سرمایه شرکت از مبلغ 000 , 000 , 100 ریال به 000 , 500 , 100 ریال افزایش یافت ودر نتیجه ماده مربوط در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. ش 951130XXXX46916 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین فیروز به شماره ملی 212151XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم فاطمه کبری نجف نیا به شماره ملی 367338XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وسایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره آقای امیر حسین فیروز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 951201XXXX39877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین فیروز به شماره ملی 212151XXXX و خانم فاطمه کبری نجف نیا، به شماره ملی 367338XXXX که برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 951211XXXX74666 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمود سندگل به موجب سند صلح شماره 9444 مورخ 24/10/1394 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 54 گرگان که دارای 000/000/5 ریال سهم الشرکه می باشد مبلغ 000/500/49 ریال از سهم الشرکه خود را به آقای امیر حسین فیروز، فرزند یوسف، متولد 6/10/1357 ، صادره از گرگان، شماره شناسنامه 2162 وشماره ملی 212151XXXX ساکن گرگان، منتقل و مبلغ 500 . 000 ریال از سهم الشرکه خود را به موجب سند فوق الذکر به خانم حمیده مشهدی، فرزند علیرضا، متولد 30/6/1365 ، صادره از مینودشت، شماره شناسنامه 2833 وشماره ملی 488984XXXX ساکن گرگان منتقل نماید و از شرکت خارج شود ودیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد. ش 941124XXXX50475 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت ورود و ساخت، تبدیل و بسته بندی و فرموله کردن، توزیع، صدور و فروش سموم دفع آفات و بیماریهای نباتی و کودهای کشاورزی و انواع مواد شیمیایی و مواد و تجهیزات کشاورزی ارگانیک و بیولوژیک الحاق گردید و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت لزوم پس اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ودرنتیجه ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. ش 941124XXXX35282 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین فیروز با کد ملی 212151XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره وخانم حمیده مشهدی با کد ملی 488984XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وسایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای امیر حسین فیروز همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941124XXXX18574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین فیروز به شماره ملی 212151XXXX وخانم حمیده مشهدی به شماره ملی 488984XXXX بسمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش 941124XXXX36550 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر باینکه مرکز اصلی شرکت بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/5/90 از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی تهران به آدرس آق قلا شهرک صنعتی آق قلا فاز 3 خیابان صنعت 1 خیابان کارگر واحد 15 کدپستی 1XXXXXXXX5 تغییر یافته لذا پرونده شرکت در تاریخ 14/10/90 تحت شماره 824 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسید. رییس ثبت اسناد و املاک آق قلا

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان گلستان واحد آق قلا به نشانی جدید استان گلستان شهر آق قلا ـ شهرک صنعتی آق قلا فاز 3 خ صنعت 1 خ کارگر 1 واحد 15 کدپستی 1XXXXXXXX5 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 28/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره قرارذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین فیروز جهان تیغی به شماره ملی 212151XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمود سندگل به شماره ملی 488925XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نازی فتحی اردهایی به شماره ملی 203210XXXX (خارج ازاعضا هییت مدیره) به سمت مدیرعامل. 2 ـ اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل باتفاق رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 14/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/08/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 16/08/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان اول شهران ابتدای آیشناسان خ طوقانی خ مختاری نور 11 پ 9 واحد 3 کدپستی 147868XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 24/08/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی