اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 40854

شناسه ملی: 14004561174

تاریخ ثبت: 1393/09/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 7168975476

آدرس: شیراز پانصد دستگاه ارتش شانزده متری دوم طالقانی کوچه 8 ممیز 16 ، پلاک 358

تاریخ تاسیس: 1393/09/01

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/09/01:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ر یال به مبلغ 1500000 ریال از محل اورده نقدی و صدور سهام جدید افزایش یافت وسرمایه شرکت مبلغ 1500000 ریال نقدی منقسم به یکصد پنجاه سهم ده هزار ریالی با نام عادی میباشد که کلا پرداخت گردید و سرمایه تعهدی و افزایش یافته طی گواهی شماره 217/1194 مورخه 09/07/1397 بانک مسکن شعبه خیرات شیراز واریزگردیدو در این رابطه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش 970721XXXX59489 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای علی کامروا به کد ملی 229537XXXX و عبدالرحمان عاصیان به کد ملی 228109XXXX و خانم: مهرخ ارجمندی به کد ملی 229536XXXX برای 2 سال به سمت هییت مدیره انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970721XXXX06571 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ اقای : علی کامروا به سمت مدیرعامل با کد ملی 229537XXXX خانم: مهرخ ارجمندی سمت ریس هیت مدیره با کد ملی: 229536XXXX اقای: عبدالرحمان عاصیان به سمت نایب ریس هیت مدیره با کد ملی : 228109XXXX انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها به امضا مدیرعامل یا ریس هیت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری به امضا مدیرعامل یا ریس هیت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 970721XXXX76625 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ احسان پیر احمدیان با کد ملی 229149XXXX به عنوان بازرس اصلی و اقای حامد نیاکان با کد ملی 229878XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده اند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد. ش 970715XXXX06621 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 17/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار تماشا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مهرخ ارجمندی به شماره ملی 229536XXXX و آقای میلاد بیژنی به شماره ملی 228208XXXX و آقای عبدالرحمان عاصیان به شماره ملی 228109XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 3 ـ آقای احسان پیراحمدیان به شماره ملی 229149XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای حامد نیاکان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش 951222XXXX63264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای میلاد بیژنی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم مهرخ ارجمندی بسمت رییس هییت مدیره آقای عبدالرحمن عاصیان بسمت نایب رییس هییت مدیره 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات، قراردادها، عقوداسلامی بامضای رییس هییت مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت و سایرنامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 951222XXXX35144 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح شد. 2 - آدرس شرکت در شیراز به شهرستان شیراز بلوار پاسداران خیابان شبان کوچه 6 ساختمان دنا 3 واحد 2 کدپستی 717575XXXX تغیر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951201XXXX15548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/01:

تاسیس شرکت سهامی خاص آسا تردد اوستا سازه درتاریخ 01/09/1393 به شماره ثبت 40854 به شناسه ملی 140045XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی، طراحی، نظارت، مشاوره و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، ساختمانی، تاسیساتی، ترافیکی، راه سازی، پل سازی، نقشه برداری، کاداستر، جی ای اس و نقشه کشی معماری، انجام کلیه امور مربوط به حفاری معابر جهت ایجاد تاسیسات شهری اعم از فاضلاب، آب، برق، مخابرات به استثنا بی سیم، فیبر نوری به استثنا بی سیم و کانال آب های سطحی، اجرای طرح های هادی شهر و فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن، انجام خدمات فنی مهندسی و و مشاوره در زمینه راه سازی، راه آهن، مهندسی ترافیک، برنامه ریزی حمل و نقل، برنامه ریزی شهری و شهر سازی، سیستم های حمل و نقل هوشمند، طراحی و تجهیز پارک آموزش فرهنگ ترافیک و امور مرتبط، تهیه و آموزش انواع نرم افزارهای ترافیکی، آمار برداری از تقاطعات و معابر شهری(احجام وسایل نقلیه، عابر پیاده، موتورسیکلت و. . . )، انجام امور مرتبط با مهندسی ارزش، مشاوره و تامین ایمنی پروژه های عمرانی با رویکرد اچ اس ای ساخت، نصب و تعمیر کلیه تجهیزات، ادوات و علایم افقی و عمودی ترافیکی و خط کشی معابر، مسایل و امور مربوط به پارکینگ داری، کارت پارک و تامین نیروی انسانی انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا، خرید و فروش، صادرات و واردات انواع کلای مجازاخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارج طبق قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شیراز پانصد دستگاه ارتش شانزده متری دوم طالقانی کوچه 8 ممیز 16 ، پلاک 358 کدپستی 716897XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 531/1194 مورخ 28/07/1393 نزد بانک مسکن شعبه خیرات پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد پرهیز کار به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مریم جان نثار به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه جوانمردی به عنوان بازرس اصلی و کاوه نیک بخت به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 930901XXXX38362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی