اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2927

شناسه ملی: 10980151206

تاریخ ثبت: 1390/01/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/01/18

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت پاک آرایی قشم (سهامی خاص) که در مورخ 18/1/90 تحت شماره 2927 و شناسه ملی 109801XXXX6 در این مرکز به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار جهان صنعت آگهی می گردد: 1 ـ موضوع شرکت: ارایه خدمات شهری و انجام کلیه عملیات مرتبط طبق مجوز صادره شماره 732/89 مورخ 28/12/89 سازمان منطقه آزاد قشم. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: قشم ـ خیابان ولیعصر ـ کوچه صدیقه کبری ـ جنب حسینیه صدیقه کبری. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال نقدی منقسم به یکصد سهم بانام شسصد هزار ریالی میباشد که سی و پنج درصد آن معادل بیست و یک میلیون ریال طی گواهی شماره 000028/0696 مورخ 18/1/90 بانک رفاه کارگران شعبه بازار قشم پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ آقایان مهدی دهقان بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل، اسماعیل یار بسمت نایب رییس هییت مدیره و حسن تحققی علیایی بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا بهمراه مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 8 ـ آقای علی اصغر برجی و خانم مرضیه واکسچیان بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 9 ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 ـ اساسنامه شرکت در مورخ 18/1/90 مشتمل بر 19 ماده و بدون تبصره به تصویب رسید. مرکز ثبت سازمان ثبت منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی