اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 16/3/83 و عادی به طور فوق العاده مورخه 18/3/83 هییت مدیره مورخه های 4/3/83 و 19/3/83 و گواهی مفاساحساب مالیاتی شماره 13496 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 - با خروج یک نفر و ورود یک نفر سهامدار جدید تعداد اعضا و سهامداران شرکت همان پنج نفر می باشند. 2 - بند ایجاد تاسیس کارخانه چوب بری و ایجاد و تولید مشتقات چوبی و صنایع وابسته به آن از موضوع شرکت حذف شده و در نتیجه ماده در اساسنامه اصلاح گردید. 3 - آقایان محمدعلی میرزایی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مرتضی بامتی طوسی به عنوان نایب رییس و فاطمه علی میرزایی به عنوان منشی برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود اسلامی مانند چک و سفته و بر ات و نیز مکاتبات اداری با امضا منفرد محمدعلی میرزایی رییس هییت مدیره و مدیرعامل یا مرتضی بامتی طوسی نایب رییس و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 4 - آقای حسینعلی یحیوی کمیشانی به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال تعیین شد. 5 - روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی تعیین شد. 6 - دفتر مرکزی شرکت از نکا – خیابان انقلاب – روبروی پاساژ ساداتی به آدرس جدید نوشهر - انتهای بلوار سعدی – جنب درب خروجی بندر نوشهر – طبقه فوقانی شیرینی فروشی مارال انتقال یافت و در نتیجه ماده چهار اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت 1639 مورخه 1/6/83 در دفتر ثبت شرکتهای داخلی این اداره به ثبت رسید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی