اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 12002

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 10/12/1386 در شرکت آب نما آسیا (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت 12002 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1- شرکت منحل اعلام گردید. 2- آقای محمد نوری بایقراء به سمت مدیر تصفیه معرفی گردید. 3- محل تصفیه کرج ـ مهرشهر خیابان باقری خیابان سلیمانی کوچه افراسیابی پلاک55 معرفی گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی