اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 138033

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/83 شرکت مزبور که در تاریخ 30/10/83 واصل گردید: تعداد اعضا هییت مدیره از 5 نفر به 4 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان محمدرضا کشاورز هدایتی، محمود رضا کشاورز هدایتی اردلان کشاورز هدایتی و امیر سالور کشاورز هدایتی بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/10/83 آقایان محمد رضا کشاورز هدایتی بسمت رییس هییت مدیره محمودرضا کشاورز هدایتی بسمت نایب رییس هییت مدیره و اردلان کشاورز هدایتی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات غیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/9/83 شرکت مزبور که در تاریخ 3/10/83 واصل گردید: 1 ـ آقای علی قریشی بسمت بازرس اصلی و خانم روح انگیز شاه نشین بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/9/83 شرکت مزبور که در تاریخ 3/10/83 واصل گردید: 1 ـ اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا کشاورز هدایتی، محمودرضا کشاورز هدایتی، اردلان کشاورز هدایتی، امیر سالور کشاورز هدایتی، خانم هاله آینه سازی دویم. 2 ـ بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/9/83 آقایان محمدرضا کشاورز هدایتی بسمت رییس هییت مدیره و محمودرضا کشاورز هدایتی بسمت نایب رییس هییت مدیره و اردلان کشاورز هدایتی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/9/83 سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال به 000 ‚ 000 ‚ 34 ریال منقسم به 100 سهم 000 ‚ 340 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 12/10/83 تکمیل امضا گردیده است. مرکز اصلی شرکت به تهران ـ شهرک اکباتان ـ فاز 1 بلوکB 3 ـ ورودی 18 ـ طبقه 11 ـ شماره 608 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید ماده 31 اساسنامه اصلاح و در نتیجه تعداد اعضا از 3 نفر به 5 نفر افزایش یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی