اطلاعات عمومی

منحل شده موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 21707

شناسه ملی: 10103457989

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1144754117

آدرس: تصفیه تهران ضلع شمال شرقی میدان استقلال ساختمان استقلال و به

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/11/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و بابک پولاوند به شماره ملی 008109XXXX بسمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: تهران ضلع شمال شرقی میدان استقلال ساختمان استقلال و به کدپستی 114475XXXX می باشد. پ 941111XXXX06419 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی