اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 171

شناسه ملی: 10862035438

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 15/01/90 آقایان احد خدادادی، محمود مافی کندی و هومن علیزاده فنایلو به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند تا نسبت به اجرای مصوبات هییت مدیره و وظایف قانونی خود مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت اقدام نماید. ـ با رعایت ماده 147 قانون تجارت آقای علی غلامی چیچکی به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد تیموری به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 15/01/90 آقای محمود مافی کندی به عنوان رییس هییت مدیره، آقای هومن علیزاده فنایلو به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای احد خدادادی به عنوان عضو هییت مدیره و خانم شکوفه حسین خانی درشکی منشی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ آقای جاوید ابتهاج به سمت مدیرعامل شرکت خارج از سهامداران به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و قراردادهای شرکت و اوراق بهادار و بانکی اعم از چک ـ سفته ـ برات و غیره با امضا نایب رییس هییت مدیره به اتفاق مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری تماماً با امضا مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. در تاریخ 08/02/90 ذیل دفاتر امضا گردید. اداره ثبت اسناد و املاک سلماس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/05/17:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخه 12/5/89 آقایان علی مافی کندی احمد تیموری و خلیل خدادادی به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. با رعایت ماده 147 قانون تجارت آقای محمد مافی کندی به عنوان بازرس اصلی و آقای مختار سلامزاده به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال 88 بتصویب رسیده است. باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخه 12/5/89 آقای علی مافی کندی به عنوان رییس هییت مدیره، آقای خلیل خدادادی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد تیموری به عنوان منشی هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. همچنین آقای احمد تیموری فرزند تیمور بست مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب رییس هییت مدیره امضا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهد بود. در تاریخ 17/5/89 ذیل دفاتر امضا گردید. رییس اداره ثبت اسناد و املاک سلماس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخه 9/5/85 در خصوص موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: آقای نصرت جلیل زاده از سمت مدیرعامل شرکت عزل و آقای خلیل خدادادی سلطان احمدی به سمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و غیره با امضای رییس هییت مدیره آقای محمد مافی کندی و مدیرعامل شرکت آقای خلیل خدادادی سلطان احمدی به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. در غیاب رییس هییت مدیره، امضا نایب رییس هییت مدیره معتبر خواهند بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک سلماس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی