اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 3221

شناسه ملی: 10860980369

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 3718176731

آدرس: جدید استان قم شهرقم میدان شهرداری 16 متری شهید علوی کوی 6 پلاک 65

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/09/05:

500,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سید رضا میری به شماره ملی 038190XXXX با پرداخت مبلغ 147 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 150 . 000 . 000 ریال افزایش داد. 2 ـ آقای کریم قرنلی به شماره ملی 038184XXXX با پرداخت مبلغ 343 . 000 . 000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 350 . 000 . 000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 10 . 000 . 000 ریال به 500 . 000 . 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در نتیجه سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه عبارتست از: سید رضا میری به شماره ملی 038190XXXX دارنده 150 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه، کریم قرنلی به شماره ملی 038184XXXX دارنده 350 . 000 . 000 ریال سهم الشرکه ش 940918XXXX98616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/2/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید: استان قم ـ شهرقم ـ میدان شهرداری ـ 16 متری شهید علوی ـ کوی 6 پلاک 65 کدپستی 371817XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940311XXXX42869 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخه 30/7/85 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1 - ماده 14 اساسنامه اصلاح و هییت مدیره شرکت مرکب از 3 نفر می باشد. 2 - آقایان سید رضا میری به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل امیر رضا موحدیان خارج از شرکا و کریم قرنلی اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیر عامل و رییس هییت مدیره و آقای کریم قرنلی و مهر شرکت معتبر میباشد. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 12/6/84 آقایان کریم قرنلی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و سیدرضا میری عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی