اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 7155

شناسه ملی: 14008212220

تاریخ ثبت: 1397/12/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 3351671687

تاریخ تاسیس: 1397/12/19

آدرس: استان تهران ، شهرستان شهریار ، بخش مرکزی ، شهر شهریار ، کرشته جدید ، کوچه شهیدبهروز فاطمی مقدم ، خیابان شهید مصطفی خمینی ، پلاک 101 ، مجتمع اداری نور ، طبقه اول ، واحد 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/19:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود گسترش نیرو اوج شهریار درتاریخ 19/12/1397 به شماره ثبت 7155 به شناسه ملی 140082XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه پروژه های پیمانکاری از قبیل عمران، ابنیه، راهسازی و اب، تاسیسات و برق. خطوط انتقال و توزیع برق و شبکه های برق، نصب دکل های برقی، احداث پست های برق. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری. خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی، در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان شهریار، بخش مرکزی، شهر شهریار، کرشته جدید، کوچه شهیدبهروز فاطمی مقدم، خیابان شهید مصطفی خمینی، پلاک 101 ، مجتمع اداری نور، طبقه اول، واحد 3 کدپستی 335167XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم هدیه قاسمی زاده جولقانی مسکن به شماره ملی 0012XXXX42 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا قاسمی زاده به شماره ملی 005061XXXX دارنده 400000000 ریال سهم الشرکه خانم خدیجه قاسمی عزیز کندی به شماره ملی 049075XXXX دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم هدیه قاسمی زاده جولقانی مسکن به شماره ملی 0012XXXX42 و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد رضا قاسمی زاده به شماره ملی 005061XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود خانم خدیجه قاسمی عزیز کندی به شماره ملی 049075XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضامدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار پیام البرز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 971219XXXX21426 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی