اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 270669

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/02/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: تهران خ شهید بهشتی بعد از تقاطع شریعتی

تاریخ تاسیس: 1385/02/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/18:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/02/19:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 6/11/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محسن خلخالی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید نشانی محل تصفیه تهران خ خرمشهر خ عربعلی خ ششم پ 46 واحد 3 می باشد. در تاریخ 28/11/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 9/6/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ میثم خلخالی تختمشلو فرزند مبارکعلی به شماره شناسنامه 10449 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. محسن خلخالی فرزند علی اشرف به شماره شناسنامه 4893 صادره از تهران با پرداخت مبلغ 000/000/5 ریال به صندوق شرکت، سهمالشرکه خود را به مبلغ 000/200/6 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/5 به مبلغ 000/000/15 افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ـ خ شهید بهشتی ـ بعد از تقاطع شریعتی ـ پ14 ـ ط2 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 4ـ اعضاء هیئتمدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محسن خلخالی به سمت رئیس هیئتمدیره و میثم خلخالی تختمشلو به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و فاطمه باکوچی به سمت عضو هیئتمدیره و فاطمه باکوچی به سمت مدیرعامل. 5ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 21/6/1385 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 18/4/1385 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ابوالفضل نجمی فرزند فضل الله به شماره شناسنامه 21 صادره از اراک با پرداخت مبلغ 000/000/3 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/5 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران- خ دکتر بهشتی- خ اندیشه- اندیشه 2 - پ 45 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 - ابوالفضل نجمی به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردید. محسن خلخالی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردید. محسن خلخالی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردید. 4 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 9/5/1385 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/2/1385 تحت شماره 270669 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: طراحی، ساخت و تولید و اجرا و پشتیبانی طرحهای عمرانی، علمی، صنعتی در زمینه های الکترونیک و مخابرات و مونتاژ سیستمهای مخابراتی و سیستمهای انتقال خطوط مخابراتی پس از اخذ مجوزهای لازم و خدمات سیستمی مزبور و ارایه تکنولوژی در موارد مرتبط با موضوع شرکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی و صادرات و واردات کالاهای مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات 2 - مرکز اصلی شرکت: استان تهران- شهرستان تهران- خ کارگر جنوبی،- نرسیده به لبافی نژاد- ساختمان مهستان- ط 2 - واحد 205 3 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال 4 - مدیران شرکت: محسن خلخالی به سمت عضو هییت مدیره، فاطمه باکوچی به سمت رییس هییت مدیره، محسن خلخالی به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی