اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 195208

شناسه ملی: 10102370956

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله مروارید شهر خیابان خاکی خیابان شهید زحمتکش پلاک 0 مجتمع بهارستان مروارید پژوهشهای مجلس بلوک F 5 طبقه 12 واحد 127 و

کد پستی: 1497973671

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/05/31:

2,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله مروارید شهر، خیابان ((خاکی))، خیابان شهید زحمتکش، پلاک 0 ، مجتمع بهارستان مروارید-پژوهشهای مجلس، بلوک F 5 ، طبقه 12 ، واحد 127 و کدپستی 149797XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981207XXXX43416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا علی قاضی به شماره ملی 006307XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد دوست محمدی به شماره ملی 049168XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مینا ماژرز به شماره ملی 005592XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم ریحانه شریعتی به شماره ملی 002128XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای محمد مهدی شریعتی به شماره ملی 226935XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ 980321XXXX22871 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 980321XXXX85910 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمد مهدی شریعتی به شماره ملی 226935XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و مینا ماژرز به شماره ملی 005592XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ رضا علی قاضی بشماره ملی 006307XXXX به سمت بازرس اصلی و محمد دوست محمدی بشماره ملی 049168XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 950811XXXX72237 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به عمرانی فوژان دشت تهران تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.موارد زیر به موضوع فعالیت الحاق گردید: انجام کلیه پروژه های عمرانی شامل کلیه ساختمانها و سازه های مسکونی، صنعتی، اداری، خدماتی، شهری، و پروژه های راه و باند، خطوط ریلی و اجرای پروژه های فضای سبز و زیبا سازی شهری و گلکاری با گلدانهای بتنی کلیه بزرگراهها و اتوبان های سطح کشور، نقشه برداری و آماده سازی اراضی و مشارکت در ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن و تولید قطعات ساختمانی، تولید انواع بتن های آماده سیال، سنتی و نوین اعم از سبک و سنگین، خرید و فروش و واردات و صادرات و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) به موضوع اساسنامه شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 941009XXXX48643 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/01:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 31/5/91 شرکت مزبور که در تاریخ 19/6/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/2 ریال منقسم به 100 سهم بی نام 000/20 ریالی می باشد. رضاعلی قاضی به کد ملی 006307XXXX به سمت بازرس اصلی و محمد دوست محمدی به کد ملی 049168XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 8/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 6/7/89 واصل گردید: محمد دوست محمدی به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزامی گوهر به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدمهدی شریعتی ـ محمدرضا سمایی بجندی ـ منصوره سمایی بجندی ـ مینا ماژرز. محل شرکت به تهران ـ تهران پارس خیابان جشنواره چهارراه سیدالشهدا خیابان اشرفی کوچه غفاری پلاک 29 ـ کدپستی: 165486XXXX منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 8/2/89 منصوره سمایی بجندی بسمت رییس هییت مدیره و مینا ماژرز بسمت نایب رییس هییت مدیره و محمدمهدی شریعتی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی