اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 310

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/12/14:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساحل بافت نور (با مسیولیت محدود) که درمورخ 20/9/1389 تشکیل شده نسبت به افزایش سرمایه تصمیماتی اتخاذ و جهت اطلاع عموم آگهی میشود: 1 ـ آقای محمدصادق رضاوند با پرداخت مبلغ 000/000/500/2 ریال سهم الشرکه خود را به صندوق شرکت تا مبلغ 000/000/596/2 ریال افزایش داد. 2 ـ خانم شهلا رضاوند با پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال سهم الشرکه خود را به صندوق شرکت تا مبلغ 000/000/594/1 ریال افزایش داد. 3 ـ خانم سعادت رضاوندی با پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال سهم الشرکه خود را به صندوق شرکت تا مبلغ 000/000/310 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/500/4 ریال افزایش یافت. ثبت اسناد و املاک چمستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره در تاریخ 10/2/86 تغییرات ذیل در شرکت حاصل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و از نظر امضا ذیل دفتر تکمیل گردید و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - آقای محمد صادق رضاوند و آقای فریدون علیخانی و خانم شهلا رضاوند به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 - آقای رضا شایسته و علی اکبر برگ بیدی به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل با رعایت ماده 147 قانون تجارت به مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. 4 - آقای محمد صادق رضاوند به سمت رییس هییت مدیره و خانم شهلا رضاوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فریدون علیخانی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، برات و اسناد تعهدآور مالی و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی با امضا مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک چمستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی