اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1858

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/02/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 20/01/93 شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه شرکا در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه تغییرات ذیل حاصل گردید: 1 ـ آقای حسین مویدی خسروشاهی شماره ملی 005521XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمود کبیریان شماره ملی 305135XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت پنج سال انتخاب گردیدند. 2 ـ مقرر گردید کلیه قراردادها و عقود اسلامی اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ش 201610XXXX110636XXXX رییس ثبت اسناد و املاک بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/28:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 4/12/90 شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه شرکا در محل شرکت برگزار گردید پس از رسمیت جلسه تغییرات ذیل حاصل گردید: 1 آقای حسن مویدی خسروشاهی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای محمود کبیریان به سمت رییس هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 مقرر گردید کلیه قرار دادها و عقود اسلامی اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره با مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس ثبت اسناد و املاک بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 4/9/89 شرکت فوق الذکر که با حضور کلیه شرکا در محل شرکت برگزار گردید تغییرات زیر حاصل گردید: 1 ـ آقای حسن مویدی خسروشاهی بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمود کبیریان بسمت رییس هییت مدیره برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ مقرر گردید کلیه قراردادها و عقود اسلامی اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا منفرد رییس هییت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس ثبت اسناد و املاک بابلسر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی